Cá nhân hoá giao tiếp

Tổ chức các chiến dịch tự động với các giao tiếp được cá nhân hoá dựa trên sự kết hợp tổng thể thông tin tài khoản tương ứng chi tiết danh bạ.

Theo dõi các hoạt động trên tài khoản

Theo dõi các hoạt động trong danh bạ với các tài khoản liên quan để áp dụng tăng giảm số điểm và cung cấp cho chiến lược phát triển nội dung và quá trình chọn lọc.

Kết nói các giai đoạn phát triển khách hàng

Giữ các nhóm nội bộ khác như các nhóm bán hàng và chăm sóc khách hàng, cung cấp tất cả hoạt động của tài khoản để mang lại các trãi nghiệm tốt hơn tại mỗi điểm tác động cho khách hàng.

Thêm sức mạnh của GreenMarketer
cho doanh nghiệp của bạn