Gán điểm

Tự động gán điểm cho các khách hàng tiềm năng hoặc các tài khoản, dựa trên thông tin nhân khẩu học hoặc trên cáchoạt động để tìm kiếm các khách hàng tiềm năng đủ tiêu chuẩn cho đội bán hàng của bạn.

Cá nhân hoá nội dung

Xây dựng các chiến dịch tự động dựa trên điểm của các khách truy cập sẽ cung cấp nội dung liên quan nhất đến khách hàng tiềm năng của bạn vào đúng thời điểm.

Tự động hoá các hoạt động liên quan

Kích hoạt các hoạt động tự bổ sung, bao gồm gán các địa chỉ liên hệ cho nhóm bán hàng của bạn trong hệ thống CRM, tin nhắn động hoặc chuyển qua các chiến dịch khác dựa trên số điểm tích luỹ được .

Thêm sức mạnh của GreenMarketer
cho doanh nghiệp của bạn